Get Adobe Flash player

W turnusie tym uczestniczy?o 55 dzieci z terenu Dolnego ?l?ska. Kolonia ta zosta?a sfinansowana przez Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu. Program kolonii zawiera? tytu? Ja i Ty bezpieczni w domu i w szkole my dodali?my bezpieczni w Ustroniu Morskim. Wychowawcy, ratownicy, kierownik kolonii i o?rodka oraz Pani piel?gniarka organizowali uczestnikom pogadanki, prelekcje zwi?zane z bezpiecze?stwem w o?rodku wypoczynkowym - jego terenie i poza nim, w domu, w szkole, w mie?cie i na wsi w kontaktach z nieznajomymi - Obcy mo?e by? gro?ny, w wodzie, na drodze, na ?cie?ce rowerowej. Koloni?ci z rado?ci? uczyli si? piosenek kolonijnych, brali udzia? w konkursach: Rze?ba z piasku, Pokazie mody na weso?o, Randka w Ciemno, Turniej wiedzy, Rozgrywkach sportowych, Mam talent. Inne atrakcje to: chrzest kolonijny, zabawy integracyjne w grupie kolonijnej, dyskoteki z innymi koloniami: Zielonej Gry i Zakopanego, poczta kolonijna. Wspaniale bawili?my si? w Western Parku w Ustroniu Morskim, gdzie poznali?my zwyczaje i kultur? Dzikiego Zachodu. Indianie uczyli nas ta?ca Cauntry, widzieli?my pokazy kaskaderskie i rewolwerowe, poznali?my histori? zwierz?t b?d?cych w mini zoo kowbojskim. Ch?tni mogli przejecha? si? k?adem lub konno. Odbyli?my piesz? wypraw? do starego lotniska Bagicz id?c promenad? przez Siano??ty, gdzie widzieli?my stare bunkry i hangary dla samolotw z czasw II wojny ?wiatowej. Podj?li?my wsp?prac? z Centrum Kultury w Ustroniu Morskim i uczestnicy naszej kolonii z zaanga?owaniem brali udzia? w warsztatach plastycznych i akwarelowych. Starsi koloni?ci obejrzeli film kinowy w amfiteatrze w Ustroniu Moraskim. Na tym turnusie obywa?y si? wycieczki rowerowe do latarni morskiej w G?skach trasa trudniejsza dla starszych kolonistw i do latarni morskiej w Ko?obrzegu wraz ze zwiedzeniem Muzeum Minera?w w Ko?obrzegu - trasa ?atwiejsza dla m?odszych. Ciekaw? atrakcj? by? Skansen Chleba w Ustroniu - koloni?ci mielili r?cznie ziarna pszenicy na m?k? i przygl?dali si? pracy mieszade? do wyrobu ciasta chlebowego, po czym przygl?dali si? dawnym wypiekom chleba. Poznali stare urz?dzenia gospodarstwa domowego zwi?zane z prowadzeniem domu, ich dzia?anie oraz przeznaczenie. Z wizyt? na naszej kolonii byli iluzjoni?ci Magik i wr?ka, ktrzy odkryli r?bek tajemnicy ?wiata magii, prowadzili konkursy z nagrodami dla kolonistw i dla wychowawcw. Oprcz tak wielu atrakcji ma?ego miasteczka Ustronie Morskie, chyba najwspanialsza by?a s?oneczna pogoda pozwalaj?ca na bezpieczne k?piele pod opiek? ratownikw w Ba?tyku. Uczyli?my si? te? robienia przemy?lanych zakupw, racjonalnego gospodarowania pieni?dzmi i pisania oraz wysy?ania kartek pocztowych. 14 dni kolonijnych bardzo szybko min??o, pozosta?y niezapomniane wspomnienia.

 

Wiadomo?? od Magdy Gachowskiej (siostry Justyny Piotrowskiej).Justyna jest po przeszczepie!
Potrzebujemy du?o czasu, ciszy i spokoju. Jeste?my po bardzo wyczerpuj?cym fizycznie i psychicznie czekaniu, a teraz jeszcze wi?cej przed nami. Po licznych badaniach tu na miejscu okaza?o si?, ?e nie mog? jednak by? dawc? dla Justyny. Jej wynik PRA powodowa?, ?e tylko 40% ludzi ze zgodn? jej grup? krwi mog?oby odda? jej swj organ. Ja znalaz?am si? w tych pozosta?ych 60%. Teoretycznie lekarze z AKH mogli nas odes?a? do domu. Byli jednak pod wielkim wra?eniem tego co wydarzy?o si? w naszej sprawie w Polsce. Jest tu wielu naszych rodakw w?rd pracownikw AKH: lekarze, piel?gniarki, terapeuci. W praktyce, przyj?li mo?liwo?? przeszczepu mieszanego: fragment p?uca od mamy i drugie od zmar?ego dawcy. Trzeba by?o czeka?, czeka?, czeka? Justyna s?ab?a fizycznie i psychicznie siedzia?y?my z ni? w szpitalu zupe?nie bezsilne.
Dzi?kuje za wszystkie maile i smsy ze s?owami wsparcia i otuchy. Przepraszam za nieodebrane telefony i brak odpowiedzi, ale szpital, bl i cierpienie najbli?szych to nie miejsce na rozmowy telefoniczne. Nie ma na to si?y ani czasu. By? i jest za to strach. Ostatecznie okaza?o si?, ?e po wielu dniach oczekiwania jest dawca, a p?uca s? na tyle du?e i silne, ?e powinny wystarczy? Justynie i w ten sposb mama te? unikn??a operacji. Jej si?a, m?dro?? i wsparcie jest nam tu niezb?dna.
W tym miejscu bardzo prosimy o chwil? zadumy i modlitw? za Dawc? i jego Rodzin?. To wielcy ludzie, ktrzy zgodzili si? nie zakopywa? w ziemi tego, co dla innych mo?e oznacza? ?ycie.
Justyna le?y nieprzytomna pod mas? sprz?tu. Nie wiemy jak d?ugo to potrwa. Mamy wielk? nadziej?, ?e wszystko b?dzie dobrze, ale na to potrzeba duuu?o czasu. W kwestii telefonw, wywiadw itp. nie spodziewajcie si? zbytniej zmiany. My?l?, ?e ka?dy z Was w takiej sytuacji zachowa?by si? tak samo. Jeste?my tu dzi?ki Wam i w?a?nie dlatego, gdy nast?puje pewna, radykalna zmiana i mamy jeszcze odrobin? si?y, staramy si? przekazywa? informacje. Nie za du?o i nie za cz?sto, ?eby nie zapeszy?. Ci co s? z nami od dawna wiedz?, ?e bywa?o ju? tak, ?e gdy tylko zd??yli?my si? ucieszy?, ?e jest lepiej, robi?o si? du?o gorzej i trudniej.

 

O?rodek Wczasowo Kolonijny CONRAD w Ko?obrzegu termin od 30.06.2013r. do 13.07 2013r.Kolonia ta zosta?a w pe?ni sfinansowana przez Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu.

W turnusie tym wypoczywa 74 kolonistw w wieku od 7 do 15 roku ?ycia z powiatu jeleniogrskiego.

Na kolonii czas p?ynie bardzo szybko. Ka?dy dzie? jest wype?niony r?nymi atrakcjami: wycieczki autokarowe i piesze mi?dzy innymi do portw; jachtowego, rybackiego i pasa?erskiego, spotkania z piratami w Reducie Solnej (zabawy i prawdziwy chrzest piracki), rejs statkiem PIRAT. Uczestnicy zwiedzili tak?e latarni? morsk?, molo ko?obrzeskie, Muzeum Or??a Polskiego, Bazylik? Ko?obrzesk? oraz Stare Miasto.

Pogoda uczestnikom kolonii dopisuje i korzystaj? z k?pieli morskich pod opiek? ratownika. Rado?? sprawiaj? im tak?e konkursy, zabawy integracyjne i gry sportowe na pla?y i na terenie o?rodka. G?wna atrakcj? by? tak?e pokaz magika - iluzjonisty z udzia?em wszystkich kolonistw.

 

Nasza fundacja rozpocz??a zbirk? pieni?dzy na rodzinny przeszczep p?uc dla ci??ko chorej Justyny Piotrowskiej. Justyna choruje na t?tnicze nadci?nienie p?ucne, bardzo rzadk? i ci??k? chorob?. Mo?liwo?ci pomocy przez nasz? rodzim? medycyn? niestety si? wyczerpa?y i jedyn? szans? na ?ycie dla Justyny jest rodzinny przeszczep p?uc w klinice w Wiedniu. Zabieg niestety nie jest w ?aden sposb refundowany dlatego potrzebujemy 150 000 Euro na sfinansowanie zabiegu. Justyna, ktra jest aktywn? nauczycielk? oraz harcerk? zawsze anga?owa?a si? we wszelkie akcje pomocy innym. Teraz sama tej pomocy bardzo potrzebuje. Zwracamy si? do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie w ka?dy mo?liwy sposb naszej akcji. Razem uratujmy Justynie ?ycie.

Wi?cej szczeg?w mo?na znale?? na stronie http://www.plucadlajustyny.pl/ oraz na profilu Facebook naszej akcji https://www.facebook.com/PlucaDlaJustyny?fref=tsl. Prosimy rwnie? wszystkie ch?tne osoby o zamieszczenie poni?szego zdj?cia jako t?a na swoim profilu Facebook.

 

Fundacja ?wiat z U?miechem po raz kolejny organizuje dla dzieci i m?odzie?y wyjazdy na kolonie letnie. Tym razem do Ko?obrzegu i W?adys?awowa - pi?knych nadmorskich miejscowo?ci, pe?nych ciekawych miejsc do odkrycia. Wykwalifikowana kadra przez ca?? dob? b?dzie czuwa? nad ich bezpiecze?stwem oraz dobr? zabaw? :). Zostan? organizowane lekcje j?zykowe w formie zabawy, wycieczki piesze oraz autokarowe, gry zabawy, k?piele w morzu pod okiem ratownikw. Kolonia z Fundacj? ?wiat z U?miechem to ?wietne, pe?ne przygd wakacje dla Twojego dziecka !

Szczeg?y w zak?adce Kolonie i zimowiska.