Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE

Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarz?dowych

w Ole?nicy prowadzony przez Fundacj? ?wiat z U?miechem

serdecznie zaprasza na

Forum Organizacji Pozarz?dowych powiatw ole?nickiego i o?awskiego

pod tytu?em:

Jak oswoi? wolontariusza?

Jelcz Laskowice, dnia 27 maja 2014 r. (wtorek), godz. 17:00

miejsce:

Urz?d Miasta i Gminy Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

sala konferencyjna na 1 pi?trze

Program Forum:

16:50 - 17:00 Rejestracja uczestnikw

17:00 - 17:05 Powitanie i przedstawienie programu forum

17:05 - 18:50 Jacek Bednarek - prezes Stowarzyszenia Nowa Rodzina - Jak oswoi?

wolontariusza - wprowadzenie do tematu

18:50 - 19:10 Wojtek Staniewski stowarzyszenie TRATWA wprowadzenie do dyskusji

19:10 - 19:40 Dyskusja

19:40 Podsumowanie i zako?czenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Forum poczt? elektroniczn? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie nr 600961384.

 

W ramach projektu Dolno?l?ska Sie? Doradztwa Pozarz?dowego przy Fundacji ?wiat z U?miechem, dzia?a od 01.03.2014r Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarz?dowych z powiatu ole?nickiego z fili? w powiecie o?awskim.

Punkt oferuje bezp?atnie doradztwo i konsultacje oraz szkolenia dla przedstawicieli stowarzysze?, fundacji, klubw sportowych , grup nieformalnych, grup odnowy wsi, oraz innych liderw spo?ecznych.

Projekt Dolno?l?ska Sie? Doradztwa Pozarz?dowego jest realizowany w partnerstwieDolno?l?skiej Federacji Organizacji Pozarz?dowych oraz Centrum ds. Katastrof i Kl?sk ?ywio?owych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorz?du Wojewdztwa Dolno?l?skiego.
Sie? obejmuje ca?e wojewdztwo dolno?l?skie. Dolno?l?ska Sie? Doradztwa Pozarz?dowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarz?dowych oraz aktywnych obywateli zaanga?owanych w dzia?ania na rzecz lokalnych spo?eczno?ci.

Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ole?nicy z fili? w O?awie oferuje bezp?atnie m.in.:

Doradztwo specjalistyczne (stacjonarne, e-mail, telefoniczne) z zakresu:

 • Pozyskiwania funduszy i pisania projektw.
 • Sprawozdawczo?ci, rozliczenia projektw, a tak?e prawid?owego rozliczania wewn?trz organizacji,
 • Aspektw formalno prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zak?adanie organizacji, obowi?zki rejestracyjne, statut, formularze.
 • Elementw animacji, partnerstwa

Szkolenia / warsztaty z zakresu:

 • Pozyskiwania ?rodkw na dzia?alno?? organizacji/fundraising.
 • Zarz?dzania organizacj? i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie zespo?u,zarz?dzanie finansami itp.
 • Wsp?pracy z samorz?dem lokalnym w tym m.in. kwestie powo?ywania Rad Dzia?alno?ci Po?ytku
 • Publicznego, uchwalania rocznych i wieloletnich programw wsp?pracy, zasady realizowania

konsultacji spo?ecznych oraz formy wsp?pracy.

 • Ksi?gowo?ci w organizacjach pozarz?dowych elementy ksi?gowo?ci w organizacjach, zasady iformy sporz?dzania sprawozda?, podstawy prawne prowadzenia ksi?gowo?ci.
 • Wsp?pracy z wolontariuszem.

Spotkania informacyjne:

dotycz?ce wa?nych kwestii dla III sektora, np. zmiany przepisw prawa, rocznych i programw wsp?pracy ngo z JST, ?rde? finansowania, obowi?zkw sprawozdawczych organizacji.

Fora Organizacji Pozarz?dowych:

na ktrych podejmowane b?d? tematy wa?ne dla organizacji pozarz?dowych z powiatu ole?nickiego i o?awskiego spotkaniadotycz?ce wsp?pracy mi?dzysektorowej oraz wymiana do?wiadcze?.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystaniaz oferty Dolno?l?skiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Ole?nicy z fili? w O?awie

organizacja prowadz?ca:Fundacja ?wiat z U?miechem, ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GODZINY DY?URW

 1. Ole?nica ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica

Poniedzia?ek 8:00 16:00

Wtorek 11:00 18:00

 1. O?awa ul. Brzeska 9/4 (wej?cie od ul. Karola Miarki), 55-200 O?awa

Wtorek 19:00 21:00

?roda 17:00 21:00

Czwartek 17:00 21:00

Prosimy o wcze?niejsze ustalenie terminu i zakresu doradztwa pod nr tel. 605447234 lub 600961384

lub na e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundacja decyzj? nr 118/2014 z dnia 27.02.2014r. wydan? przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rozpocz??a zbirk? pieni?dzy na pomoc dla Krzysztofa Chwa?ek chorego na rozleg?? rozedm? obu p?uc, poprzez pokrycie kosztw leczenia, zakupu lekw, rehabilitacji, dojazdw na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu cz?onka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji.

Mam 37 lat. Mieszkam z ?on? Ew? i 4,5 letnim synem Mateuszem w Nowym Dworze gm. Sycw w wojewdztwie dolno?l?skim.Od dzieci?stwa mia?em k?opoty ze zdrowiem, cz?sto chorowa?em na zapalenie oskrzeli i p?uc. Po d?ugim leczeniu i ci??kiej batalii chodzenia od lekarza do lekarza, w ko?cu stwierdzono u mnie POCHP przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc. W pierwszej po?owie 2013 roku stan mojego zdrowia gwa?townie si? pogorszy?, nast?pi?o uszkodzenie serca, b?d?ce konsekwencj? przewlek?ej niewydolno?ci oddechowej i nadci?nienia p?ucnego. Uda?em si? do kilku lekarzy (w Kaliszu, w Wolicy, we Wroc?awiu), ktrzy potwierdzili bardzo z?y stan mojego zdrowia i kwalifikacj? do przeszczepu. Przemieszcza?em si? od szpitala do szpitala. W sierpniu przeszed?em mnstwo bada? na oddziale kardiologicznym w Szpitalu Wojskowym we Wroc?awiu, gdzie wykluczono zatorowo?? p?ucn?, lecz serce jest uszkodzone i zm?czone przez nienatlenion? od dawna krew.

Diagnoza jest jednoznaczna przeszczep p?uc !

Operacja przeprowadzona b?dzie w ?l?skim Centrum Chorb Serca w Zabrzu - wpisany jestem na list? biorcw w Poltransplancie. Ka?dy dzie? to walka z trudno?ciami w oddychaniu, oczekiwanie na telefon z wiadomo?ci?, ?e znalaz? si? dawca oraz utrzymywanie si? w nadziei , ?e operacja powiedzie si? jak najlepiej.

Obecnie poddawany jest ca?odobowej tlenoterapii, co utrzymuje mnie przy ?yciu. Wymagam sta?ej i specjalistycznej opieki lekarskiej, korzystam z pomocy rehebilitanta, ktry sprawia, ?e mj oddech jest ?atwiejszy.Musz? kilka razy dziennie przyjmowa? leki, dba? o odpowiedni? diet? oraz unika? wszelkich infekcji. Wszystko to jest bardzo kosztowne.

Praktycznie 24 h/na dob? "przykuty" jestem do koncentratora tlenu w domu,mam niewielkie mo?liwo?ci, by wyj?? z domu, gdy? potrzebuj? przeno?nego tlenu. W tej chwilikorzystam w niedu?ych butli tlenowych, ktre dostarczaj? mi tlenu na nie wi?cej ni? 4 godziny. Koszt wypo?yczenia takiej butli to 40 z?co daje mi 10 z? za jedn? godzin? wyj?ciana zewn?trz. Od grudnia 2013 jestem na rencie chorobowejz tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci po pracy.

Zwracam si? do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie mnie w tych trudnych chwilach, o pomoc finansow? dla mnie, na moje leczenie bym mg? wyzdrowie? i cieszy? si??yciem i wychowa? mojego syna.

Wp?aty dla Krzysztofa mo?na dokonywa? na specjalnie wyodr?bniony rachunek bankowy przeznaczony tylko i wy??cznie na ten cel:

Fundacja ?wiat z U?miechem

ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica

rachunek bankowy nr 33 1240 1994 1111 0010 5642 2851

z dopiskiem dla Krzysztofa Chwa?ka

Kod SWIFT dla przeleww z zagranicy: PKOPPLPW, kod kraju: PL

 
Fundacja ?wiat z U?miechem informuje, ?e podczas zbirki publicznej zgodnie z decyzj? nr 224/2013 z dnia 17 czerwca 2013r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 21 czerwca 2013r. do 31.12.2013r. zebrano 1.265.249,69 PLN (s?ownie: jeden milion dwie?cie sze??dziesi?t pi?? tysi?cy dwie?cie czterdzie?ci dziewi?? z?otych 69/100). ?rodki zosta?y wydatkowane na pokrycie kosztw przeszczepu p?uc w Klinice w Wiedniu podopiecznej fundacji oraz leczenie po przeszczepie i rehabilitacj?, a tak?e pobyt osoby towarzysz?cej w Wiedniu. Leczenie i rehabilitacja Pani Justyny jeszcze si? nie zako?czy?y, wi?c pozosta?e jeszcze ?rodki zgromadzone na koncie Fundacji b?d? nadal przeznaczane na ten cel.

Więcej…

 

Nazwa zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci i m?odzie?y zamieszka?ych na obszarach o przekroczonych standardach jako?ci ?rodowiska z miasta Wroc?awia". W turnusie tym uczestniczy?o 80 osb z terenu Dolnego ?l?ska. 55 dzieci z miasta Wroc?awia zosta?o obj?tych dofinansowaniem ze ?rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu. W czasie trwania turnusu dzieci i m?odzie? uczestniczy?y w r?nego rodzaju konkursach, grach i zabawach zespo?owych, by?y tak?e organizowane wycieczki piesze i autokarowe. Ca?kowity koszt zadania wynis? 88.224,61 PLN. Z tego kwota dofinansowana przez WFO?iGW we Wroc?awiu wynosi 7700,00 PLN.

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl.