Get Adobe Flash player

 

 

 

Niewiarygodne !!! Uda?o si? !!! Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie!!!

Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie p?uc! Operacja odby?a si? w nocy z 13 na 14 wrze?nia 2014r. w Zabrzu. Klinika znalaz?a dawc?! Operacja przesz?a bez komplikacji, p?uca by?y zdrowe i mocne, dzielny jest te? Pan Krzysztof! Przeszczep trwa? od oko?o godz. 22.30 w sobot? do szstej rano w niedziel?.Lekarz prowadz?cy powiedzia?, ?e p?uca bardzo szybko podj??y prac?. To by?a najlepsza wiadomo?? dnia.

Najbli?sze dni Pan Krzysztof b?dzie przebywa? na intensywnej sali pooperacyjnej. Wszystko musi si? unormowa?. Jest jeszcze bardzo s?aby, ale samodzielnie oddycha i w niedziel? wieczorem pierwszy raz rozmawia? z najbli?sz? rodzin?, ktra mog?a do niego wej?? na chwil?.
Teraz trzeba mie? nadziej?, ?e b?dzie wszystko dobrze i mocno w to wierzymy!

 

Wspania?a kolonijna przygoda

Wspania?a przygoda kolonijna, ktra odby?a si? w tym roku, dobieg?a ko?ca. Dzieci i m?odzie? z wojewdztwa dolno?l?skiego sp?dzali swoje wakacje m.in. w Stegnie, Ko?obrzegu i Ustroniu Morskim. Czas sp?dzony na kolonii by? czasem odpoczynku, wytchnienia, ale tak?e czasem zabawy, szale?stw i mocy atrakcji.

Koloni?ci z rado?ci? uczestniczyli w organizowanych wycieczkach autokarowych i pieszych. Zwiedzili Zamek Krzy?acki w Malborku, ktry zaprezentowali wspaniali przewodnicy w ?redniowiecznych strojach. Wprowadzi?o to wszystkich w klimat tamtych czasw i pozwoli?o lepiej zrozumie? histori?.

Kolejn? atrakcj? by?a wizyta w DinoParku. Uczestnicy podziwiali realistycznie wygl?daj?ce dinozaury z dawnych czasw. Mogli przej?? przez laserowy tor przeszkd, ktry dla niejednego by? du?ym wyzwaniem. Jednak najwi?cej emocji przynios?o kolonistom ogl?danie seansu filmowego w Kinie 5D, ktrego mogli do?wiadczy? wszystkimi zmys?ami (wzrok, dotyk, zapach).

Moc wra?e? dostarczy?a rwnie? wycieczka do Westrn Parku w Zieleniewie. Uczestnicy poznali tam histori? i kultur? Indian. Mogli postrzela? z ?uku, przejecha? si? jeepem, bryczk?, na koniu, a tak?e na wielb??dzie. U?ywali mechanicznego byka Rodeo bez ogranicze?. Korzystali z dmuchanych zamkw, autodromw. Mogli wspina? si? na ?ciance, zwiedza? mini zoo. Wsplnie uczyli si? piosenek i ta?cw india?skich, a na zako?czenie szukali skarbw ukrytych w pobliskiej rzeczce. Podziwiali pokazy kaskaderskie i napad na bank. Po powrocie do O?rodka d?ugo jeszcze wspominali ten dzie?.

Koloni?ci mieli okazj? przep?yn?? si? statkiem PIRAT po Morzu Ba?tyckim oraz odby? spotkanie z prawdziwymi piratami w Reducie Solnej. Do?wiadczyli tam prawdziwego chrztu pirackiego, brali udzia? w r?nych konkurencjach sprawno?ciowych oraz uczyli si? ?piewanie pirackich piosenek szant.

Dzieci mia?y rwnie? okazj? sprawdzi? swoj? odwag? i umiej?tno?ci w Parku Linowym. Ka?dy mg? zdecydowa?, na jak? tras? chce pj??, a jednocze?nie zbada? poziom swojej wytrwa?o?ci i l?ku przed wysoko?ci?. Nie nale?y zapomina? o Magiku, ktry swoim wyst?pem zafascynowa? i zarazi? entuzjazmem spor? cz??? uczestnikw. Jeszcze po wyst?pie koloni?ci d?ugo wspominali i powtarzali sztuczki, jakich nauczyli si? na pokazie.

Oprcz atrakcji zapewnionych przez Organizatora nie zabrak?o te? r?nych konkursw i rozgrywek sportowych m.in. Mini Playback Show, Mam Talent, Konkurs Piosenki Kolonijnej, Konkurs Plastyczny, Koloniada. Z wielkim zapa?em uczestniczyli w dyskotekach, na ktrych uczyli si? ta?cw integracyjnych m.in. Chcocolate i Hey Baby. Wszyscy brali udzia? w Balu Przebiera?cw, Grze Terenowej i Chrzcie. Nie zabrak?o te? ch?tnych na ?luby Kolonijne. Z turnusu na turnus zwi?ksza?a si? liczba osb, chc?cych zawrze? t? kolonijn? wi??. U?atwi?a to na pewno dzia?aj?ca na kolonii poczta kolonijna, ktra cieszy?a si? du?? popularno?ci?.

Czas umila?o nam pla?owanie oraz k?piele w morzu pod okiem ratownika i wychowawcw. Gry i zabawy na pla?y by?y rwnie? atrakcj?, jak? zapewnili nam opiekunowie konkurs pi?ki no?nej, wy?cigi rz?dw, konkurs rze?by z piasku to tylko niektre z nich.

Jednak wszystko si? ko?czy, co si? zaczyna, ko?czy si?

I my rwnie? musieli?my si? po?egna? i zako?czy? ten mi?y czas. Jedna z wychowawczy? przygotowa?a prezentacj?, przedstawiaj?c? najciekawsze momenty z naszej kolonii.

Zwyci?zcy konkursw przypomnieli nam swoje wyst?py, by?y podzi?kowania, ?yczenia oraz wsplne ?piewanie piosenki Ale to ju? by?o . Na zako?czenie tego pi?knego wieczoru poszli?my nad morze, aby wsplnie wypu?ci? lampion szcz??cia. Mia? on nam zapewni? powodzenia w nadchodz?cym roku szkolnym i kolejne spotkanie w takim samym gronie.

Dzi?kujemy Kochani Koloni?ci za Wasz? obecno??,

Za u?miechy, mi?e s?owa.

Za rado?ci, za zaanga?owanie,

Aktywno?? i ch?? zabawy.

Do zobaczenia za rok!