Get Adobe Flash player

Zaproszenie na szkolenie - Wroc?aw.

Więcej…

 

Więcej…

 

zaproszenie_na_lokalne_targi

Więcej…

 

Kolonia Dar?wek 2015

Więcej…

 

Fundacja ?wiat z U?miechem informuje, ?e podczas zbirki publicznej zgodnie z decyzj? nr 118/2014 z dnia 27 luty 2014r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 15 marca 2014r. do 31.12.2014r. zebrano kwot? 59.558,45 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy pi??set pi??dziesi?t osiem z?otych 45/100). ?rodki zosta?y wydatkowane na pokrycie kosztw leczenia, zakup lekw, rehabilitacji, dojazdw na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu cz?onka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji. Leczenie i rehabilitacja Pana Krzysztofa jeszcze si? nie zako?czy?y, wi?c pozosta?e jeszcze ?rodki zgromadzone na koncie Fundacji b?d? nadal przeznaczane na ten cel.