Get Adobe Flash player

 

Przeka? nam 1% podatku. Wystarczy klikn?? w baner poni?ej.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarz?dowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Nasze dzia?ania

Fundacja ?wiat z U?miechem w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego prowadzi Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno- Doradczy (DPKD) dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych w Ole?nicy i w O?awie. Nasz DPKD zlokalizowany jest w Ole?nicy przy ul. Kopernika 6 oraz w O?awie przy ul. Brzeskiej 9/4. Doradcy wspieraj? przedstawicieli organizacji pozarz?dowych, grup nieformalnych oraz osoby, ktre chc? dzia?a? w III Sektorze. Udzielamy bezp?atnie doradztwo/konsultacje w zakresie zak?adania organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania ?rodkw na dzia?alno?? organizacji, rozliczanie dotacji ze ?rodkw zagranicznych lub krajowych oraz elementy ksi?gowo?ci tj. sprawozdania merytoryczne i finansowe, bilanse itp. DPKD w Ole?nicy z fili? w O?awie organizuje spotkania, szkolenia, warsztaty dla organizacji pozarz?dowych, m?odzie?y, ktra ch?tnie uczestniczy w r?nych dzia?aniach na rzecz spo?eczno?ci lokalnej.

Nasza Fundacja prowadz?ca Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ole?nicy z filia w O?awie we wsp?pracy z innymi organizacjami zorganizowa? w czasie tegorocznych wakacji dla dzieci i m?odzie?y r?nego rodzaju gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu.

Fundacja ?wiat z U?miechem, prowadz?ca DPK-D w Ole?nicy z fil? w O?awie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ole?nicy w roku 2016 prowadzi tak?e Punkt Nieodp?atnej Pomocy Prawnej w Twardogrze. Nieodp?atna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowi?zuj?cym stanie prawnym, o przys?uguj?cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj?cych na niej obowi?zkach,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi?zania jej problemu prawnego,
  • pomocy w sporz?dzeniu wymagaj?cego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezb?dnym do udzielenia pomocy, z wy??czeniem pism procesowych w post?powaniach przygotowawczym lub s?dowym i pism w post?powaniu s?dowo-administracyjnym,
  • sporz?dzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztw s?dowych lub o ustanowienie pe?nomocnika z urz?du.

DPK-D przygotowuje si? rwnie? do zorganizowania forum dla organizacji pozarz?dowych z terenu powiatu ole?nickiego i o?awskiego. Forum odb?dzie si? 8 grudnia 2016r. w Ole?nicy. Bli?sze informacje podamy w p?niejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do punktu w:

  • Ole?nicy, ul. Kopernika 6: poniedzia?ek godz. 9:00 do 12:00 oraz wtorek godz. 17:00 do 19:00
  • O?awie ul. Brzeska 9/4: poniedzia?ek godz. 17:00 do 20:00 oraz ?roda godz. 17:00 do 20:00

Zach?camy do wsp?pracy osoby dzia?aj?ce w sektorze organizacji pozarz?dowych.

Fundacja ?wiat z U?miechem
Tel. 605447234
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Turnus od 26.07.2016r. do 08.08.2016r. Nazwa zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci i m?odzie?y zamieszka?ych na obszarach o przekroczonych standardach jako?ci ?rodowiska z miasta Wroc?awia". W turnusie tym uczestniczy?o 78 osb z terenu Dolnego ?l?ska.30 dzieci z miasta Wroc?awia zosta?o obj?tych dofinansowaniem ze ?rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu. W czasie trwania turnusu dzieci i m?odzie? uczestniczy?y w r?nego rodzaju konkursach, grach i zabawach zespo?owych, by?y tak?e organizowane wycieczki piesze i autokarowe. Ca?kowity koszt zadania wynis?74.262,31 PLN. Z tego kwota dofinansowana przez WFO?iGW we Wroc?awiu wynosi 4200,00 PLN.

Link do strony Funduszu:www.wfosigw.wroclaw.pl.

 

JESTE?MY Z WAMI I DLA WAS

Fundacja ?wiat z U?miechem od stycznia bie??cego roku w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego prowadzi Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych w Ole?nicy i w O?awie. Koordynatorem Punktw jest Dolno?l?ska Federacja Organizacji Pozarz?dowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. W Punkcie wspieramy aktywnych obywateli zaanga?owanych na rzecz lokalnych spo?eczno?ci, uczestniczymy w lokalnym ?yciu NGO. Zarwno w Ole?nicy jak i w O?awie udzielane s? bezp?atne doradztwo/konsultacje w zakresie zak?adania organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania ?rodkw na dzia?alno?? organizacji oraz rozliczania dotacji ze ?rodkw zagranicznych lub krajowych.

Organizacje pozarz?dowe najcz??ciej przychodz? z problemem dotycz?cym sk?adania sprawozda? finansowych i merytorycznych, ktre nale?y z?o?y? w US. Cz?sto jest tak, ?e to od nas organizacje dowiaduj? si? o tym kiedy i gdzie nale?y z?o?y? sprawozdanie dodaje Agnieszka Gra?y?ska.

Ponadto organizacje pozarz?dowe oraz grupy nieformalne ch?tnie przychodz? o pozyskanie informacji o aktualnych konkursach na pozyskiwanie ?rodkw na dzia?alno?? organizacji a tak?e o pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu napisanych przez nich wnioskw mwi Sylwia Sendek.

W ramach DPKD organizujemy tak?e szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych. Je?li zg?osi si? organizacja pozarz?dowa, ktra chcia?aby aby zorganizowa? szkolenie czy warsztaty na konkretny temat to podejmujemy dzia?ania aby szkolenie czy warsztat si? odby?o.

Nasze wsparcie kierowane jest do wszystkich osb, ktre anga?uj? si? w dzia?alno?? spo?eczn?.

Doradztwo/konsultacje mo?na uzyska?:

Ole?nica ul. Kopernika 6: poniedzia?ek godz. 9:00 do 12:00 oraz wtorek godz. 17:00 do 19:00

O?awa ul. Brzeska 9/4: poniedzia?ek godz. 17:00 do 20:00 oraz ?roda godz. 17:00 do 20:00

Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy osoby dzia?aj?ce w sektorze organizacji pozarz?dowych.

Fundacja ?wiat z U?miechem

Ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica

Tel. 605447234

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.