Od 01 kwietnia 2012 na terenie powiatu ole?nickiego dzia?a Lokalny Inkubator NGO, w ktrym organizacje pozarz?dowe oraz osoby fizyczne mog? korzysta? z porad doradcw i animatora, a tak?e z infrastruktury technicznej.

Inkubator NGO jest dost?pny 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Do dyspozycji korzystaj?cych znajduje si? pi?? niezale?nych stanowisk komputerowych z dost?pem do Internetu, drukarki z skanerem. Ponadto do dyspozycji osb zainteresowanych jest wyposa?ona biblioteczka NGO. Doradcy i animator udzielaj? wsparcia od kwietnia 2012 do grudnia 2013.

Siedziba Lokalnego Inkubatora NGO w Ole?nica:

ul. Kopernika 6

56-400 Ole?nica

tel. 71 795-75-59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy inkubatora:

PONIEDZIA?EK 10.00 16.00

WTOREK 12.30 18.30

?RODA 10.00 16.00

CZWARTEK 12.30 18.30

PI?TEK 10.00 16.00

Lokalny Inkubator NGO w Ole?nicy dzia?a od 01 kwietnia 2012 w ramach projektu Tworzenie Lokalnych Inkubatorw NGO w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego. Projekt realizowany jest przez Dolno?l?sk? Federacj? Organizacji Pozarz?dowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Kl?sk ?ywio?owych TRATWA. Projekt jest wsp?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 5.4.2 Rozwj dialogu obywatelskiego.

G?wnym celem projektu jest zwi?kszenie potencja?u i mo?liwo?ci rozwojowych III sektora i udzia?u obywateli/lek w rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego i inicjowania wsp?pracy mi?dzysektorowej na Dolnym ?l?sku poprzez rozwj 16 lokalnych inkubatorw NGO znajduj?cych si? poza Ole?nic?, rwnie? w : O?awie, Miliczu, Wa?brzychu, Jeleniej Grze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, G?ogowie, ?migrodzie, Lubaniu, K?odzku, Boles?awcu, Grze, Z?bkowicach i Wo?owie.

Projekt adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarz?dowych oraz obywateli zainteresowanych tematyk? dotycz?c? III sektora, gotowych do aktywnej dzia?alno?ci w stowarzyszeniu lub fundacji.

W ramach dzia?alno?ci Lokalnego Inkubatora NGO w Ole?nicy realizowane jest wsparcie dla organizacji pozarz?dowych z powiatu ole?nickiego poprzez realizacj? nast?puj?cych zada?:

1. Dostarczanie informacji o uregulowaniach prawnych, ?rd?ach finansowania krajowych i zagranicznych, dost?pnych szkoleniach , a tak?e dostarczanie podstawowych informacji o III sektorze.

2. Organizowanie i informowanie o szkoleniach z zakresu zarz?dzania organizacj? pozarz?dow?.

3. Udost?pnianie zaplecza technicznego dla prowadzenia dzia?a? przez organizacje pozarz?dowe (stanowisko komputerowe, dost?p do Internetu, dost?p do drukarki i skanera, biblioteczka z literatur? fachow?).

4. Organizacj? debat otwartych w ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarz?dowych,

5. Spotkania animuj?ce nowe inicjatywy obywatelskie,

6. Spotkania animuj?ce wolontariuszy,

7. Doradztwo i konsultacje z zakresu:

  • Aspektw formalno prawnych funkcjonowania organizacji pozarz?dowych;
  • Przygotowania projektw do konkursw krajowych i zagranicznych;
  • Pozyskiwania ?rodkw;
  • Informowania o dost?pnych szkoleniach;
  • Zarz?dzania finansowego w organizacji: formu?owanie bud?etw, rozliczanie dotacji, prowadzenie dzia?alno?ci odp?atnej i gospodarczej;
  • Zarz?dzania organizacj? i zarz?dzanie zasobami ludzkim;
  • Zak?adania organizacji;
  • Obowi?zkw rejestracyjnych i wype?niania formularzy;
  • Tworzenia statutu;
  • Wsp?pracy mi?dzysektorowej oraz pomi?dzy organizacjami pozarz?dowymi.