Get Adobe Flash player

Od 01 kwietnia 2012 na terenie powiatu ole?nickiego dzia?a Lokalny Inkubator NGO, w ktrym organizacje pozarz?dowe oraz osoby fizyczne mog? korzysta? z porad doradcw i animatora, a tak?e z infrastruktury technicznej.

Inkubator NGO jest dost?pny 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Do dyspozycji korzystaj?cych znajduje si? pi?? niezale?nych stanowisk komputerowych z dost?pem do Internetu, drukarki z skanerem. Ponadto do dyspozycji osb zainteresowanych jest wyposa?ona biblioteczka NGO. Doradcy i animator udzielaj? wsparcia od kwietnia 2012 do grudnia 2013.

Siedziba Lokalnego Inkubatora NGO w Ole?nica:

ul. Kopernika 6

56-400 Ole?nica

tel. 71 795-75-59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy inkubatora:

PONIEDZIA?EK 10.00 16.00

WTOREK 12.30 18.30

?RODA 10.00 16.00

CZWARTEK 12.30 18.30

PI?TEK 10.00 16.00

Lokalny Inkubator NGO w Ole?nicy dzia?a od 01 kwietnia 2012 w ramach projektu Tworzenie Lokalnych Inkubatorw NGO w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego. Projekt realizowany jest przez Dolno?l?sk? Federacj? Organizacji Pozarz?dowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Kl?sk ?ywio?owych TRATWA. Projekt jest wsp?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 5.4.2 Rozwj dialogu obywatelskiego.

G?wnym celem projektu jest zwi?kszenie potencja?u i mo?liwo?ci rozwojowych III sektora i udzia?u obywateli/lek w rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego i inicjowania wsp?pracy mi?dzysektorowej na Dolnym ?l?sku poprzez rozwj 16 lokalnych inkubatorw NGO znajduj?cych si? poza Ole?nic?, rwnie? w : O?awie, Miliczu, Wa?brzychu, Jeleniej Grze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, G?ogowie, ?migrodzie, Lubaniu, K?odzku, Boles?awcu, Grze, Z?bkowicach i Wo?owie.

Projekt adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarz?dowych oraz obywateli zainteresowanych tematyk? dotycz?c? III sektora, gotowych do aktywnej dzia?alno?ci w stowarzyszeniu lub fundacji.

W ramach dzia?alno?ci Lokalnego Inkubatora NGO w Ole?nicy realizowane jest wsparcie dla organizacji pozarz?dowych z powiatu ole?nickiego poprzez realizacj? nast?puj?cych zada?:

1. Dostarczanie informacji o uregulowaniach prawnych, ?rd?ach finansowania krajowych i zagranicznych, dost?pnych szkoleniach , a tak?e dostarczanie podstawowych informacji o III sektorze.

2. Organizowanie i informowanie o szkoleniach z zakresu zarz?dzania organizacj? pozarz?dow?.

3. Udost?pnianie zaplecza technicznego dla prowadzenia dzia?a? przez organizacje pozarz?dowe (stanowisko komputerowe, dost?p do Internetu, dost?p do drukarki i skanera, biblioteczka z literatur? fachow?).

4. Organizacj? debat otwartych w ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarz?dowych,

5. Spotkania animuj?ce nowe inicjatywy obywatelskie,

6. Spotkania animuj?ce wolontariuszy,

7. Doradztwo i konsultacje z zakresu:

 • Aspektw formalno prawnych funkcjonowania organizacji pozarz?dowych;
 • Przygotowania projektw do konkursw krajowych i zagranicznych;
 • Pozyskiwania ?rodkw;
 • Informowania o dost?pnych szkoleniach;
 • Zarz?dzania finansowego w organizacji: formu?owanie bud?etw, rozliczanie dotacji, prowadzenie dzia?alno?ci odp?atnej i gospodarczej;
 • Zarz?dzania organizacj? i zarz?dzanie zasobami ludzkim;
 • Zak?adania organizacji;
 • Obowi?zkw rejestracyjnych i wype?niania formularzy;
 • Tworzenia statutu;
 • Wsp?pracy mi?dzysektorowej oraz pomi?dzy organizacjami pozarz?dowymi.
 

Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno Doradczy dla organizacji pozarz?dowych powiatu ole?nickiego rozpocz?? dzia?alno?? od 01.05.2010r. G?wnym celem dzia?alno?ci Punktu jest merytoryczne wsparcie dla projektw realizowanych przez organizacje pozarz?dowe w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolno?l?skiego, Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz udzia? w konkursach og?aszanych przez samorz?dy wojewdztwa dolno?l?skiego.

S?u?ymy fachowym poradnictwem i doradztwem dla organizacji pozarz?dowych, co miesi?c s? organizowane warsztaty, spotkania dla organizacji pozarz?dowych oraz doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarz?dowych, prowadzi doradztwo i poradnictwo w zakresie prawid?owej realizacji bie??cych projektw organizacji pozarz?dowych. Do dnia 30 wrze?nia 2010r. z pomocy Punktu skorzysta?o 40 organizacji pozarz?dowych i zosta?o udzielonych 116 porad.

Ka?da zainteresowana organizacja mo?e skorzysta? z porad doradcy ds. funduszy, prawnika, oraz doradcy ds. finansowych.

Punkt dzia?a w budynku Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych w Ole?nicy, przy ul. Wojska Polskiego 67-69 w Ole?nicy, I pi?tro, sala 112.

Telefon: +48 607 072 769
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czynny w:

 • poniedzia?ek 8:00 14:00 i 16:30 20:00
 • wtorek 8:00 20:00
 • ?roda 8:00 16:00
 • czwartek 08:00 13:30 i 16:30 20:00
 • pi?tek 8:00 13:00

Plan pracy punktu:

Poniedzia?ek Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-14:00; 16:30-20:00
16:30-20:00
13:00-16:00
Wtorek Barbara Libera
Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. finansowych
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-20:00
10:00-20:00
16:00-20:00
8:00-11:00
?roda Sylwia Sendek
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Prawnik
8:00-16:00
11:00-16:00
Czwartek Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-13:30; 16:30-20:00
16:30-20:00
8:00-11:00
Pi?tek Sylwia Sendek
Doradca ds. funduszy 8:00-13:30