Get Adobe Flash player

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Nie odp?atn? dzia?alno?? po?ytku publicznego:

 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezale?nych us?ug wspieraj?cych samodzielno?? obywateli.
 • rzecznictwo interesw grup marginalizowanych spo?ecznie.
 • wsp?prac? z w?adzami samorz?dowymi, rz?dowymi i organizacjami pozarz?dowymi w zakresie wymienionym w celach dzia?ania Fundacji.
 • spotkania, seminaria formacyjne,
 • organizowanie i prowadzenie placwek charytatywno-opieku?czych, o?wiatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych w?a?ciwych dla realizacji zada? Fundacji;
 • grupy wolontariatu Fundacji;
 • prowadzenie akcji promuj?cych i finansuj?cych dzia?alno?? charytatywn?;
 • organizowanie r?nych form wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y, w szczeglno?ci: niepe?nosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i m?odzie?y polonijnej, dla osb starszych,

2. Odp?atn? dzia?alno?? po?ytku publicznego:

 • organizowanie i finansowanie obozw szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i m?odzie?y, wycieczek, dwustronnej wymiany maj?cych na celu przybli?enie i poznanie przez dzieci i m?odzie? struktur i procedur obowi?zuj?cych w Unii Europejskiej.
 • organizowanie i finansowanie szkole? dla absolwentw szk? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szk? wy?szych oraz szkole? dla liderw i kadry instruktorskiej do pracy z m?odzie??.
 • wydawanie publikacji oraz innych materia?w szkoleniowych i poradniczych dla m?odzie?y oraz osb pracuj?cych z m?odzie?.

Poprawiony (czwartek, 11 listopada 2010 23:57)