Get Adobe Flash player

Uprzejmie informujemy, ?e dnia 25-26.07.2016r. oraz 1-2.08.2016r. Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno - Doradczy w Ole?nicy mieszcz?cy si? przy ul. Kopernika 6 b?dzie nieczynny.
Ponadto informujemy, ?e dodatkowo DPKD w Ole?nicyb?dzie otwarty w dniach 7-8.07.2016r. oraz 13-14.07.2016r.
Serdecznie zapraszamy.

 

Fundacja ?wiat z U?miechem informuje, ?e podczas zbirki publicznej zgodnie z decyzj? nr 118/2014 z dnia 27 luty 2014r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 15 marca 2014r. do 31.12.2014r. zebrano kwot? 59.558,45 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy pi??set pi??dziesi?t osiem z?otych 45/100). ?rodki zosta?y wydatkowane na pokrycie kosztw leczenia, zakup lekw, rehabilitacji, dojazdw na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu cz?onka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji. Leczenie i rehabilitacja Pana Krzysztofa jeszcze si? nie zako?czy?y, wi?c pozosta?e jeszcze ?rodki zgromadzone na koncie Fundacji b?d? nadal przeznaczane na ten cel.

 

Niewiarygodne !!! Uda?o si? !!! Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie!!!

Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie p?uc! Operacja odby?a si? w nocy z 13 na 14 wrze?nia 2014r. w Zabrzu. Klinika znalaz?a dawc?! Operacja przesz?a bez komplikacji, p?uca by?y zdrowe i mocne, dzielny jest te? Pan Krzysztof! Przeszczep trwa? od oko?o godz. 22.30 w sobot? do szstej rano w niedziel?.Lekarz prowadz?cy powiedzia?, ?e p?uca bardzo szybko podj??y prac?. To by?a najlepsza wiadomo?? dnia.

Najbli?sze dni Pan Krzysztof b?dzie przebywa? na intensywnej sali pooperacyjnej. Wszystko musi si? unormowa?. Jest jeszcze bardzo s?aby, ale samodzielnie oddycha i w niedziel? wieczorem pierwszy raz rozmawia? z najbli?sz? rodzin?, ktra mog?a do niego wej?? na chwil?.
Teraz trzeba mie? nadziej?, ?e b?dzie wszystko dobrze i mocno w to wierzymy!

 

Wspania?a kolonijna przygoda

Wspania?a przygoda kolonijna, ktra odby?a si? w tym roku, dobieg?a ko?ca. Dzieci i m?odzie? z wojewdztwa dolno?l?skiego sp?dzali swoje wakacje m.in. w Stegnie, Ko?obrzegu i Ustroniu Morskim. Czas sp?dzony na kolonii by? czasem odpoczynku, wytchnienia, ale tak?e czasem zabawy, szale?stw i mocy atrakcji.

Koloni?ci z rado?ci? uczestniczyli w organizowanych wycieczkach autokarowych i pieszych. Zwiedzili Zamek Krzy?acki w Malborku, ktry zaprezentowali wspaniali przewodnicy w ?redniowiecznych strojach. Wprowadzi?o to wszystkich w klimat tamtych czasw i pozwoli?o lepiej zrozumie? histori?.

Kolejn? atrakcj? by?a wizyta w DinoParku. Uczestnicy podziwiali realistycznie wygl?daj?ce dinozaury z dawnych czasw. Mogli przej?? przez laserowy tor przeszkd, ktry dla niejednego by? du?ym wyzwaniem. Jednak najwi?cej emocji przynios?o kolonistom ogl?danie seansu filmowego w Kinie 5D, ktrego mogli do?wiadczy? wszystkimi zmys?ami (wzrok, dotyk, zapach).

Moc wra?e? dostarczy?a rwnie? wycieczka do Westrn Parku w Zieleniewie. Uczestnicy poznali tam histori? i kultur? Indian. Mogli postrzela? z ?uku, przejecha? si? jeepem, bryczk?, na koniu, a tak?e na wielb??dzie. U?ywali mechanicznego byka Rodeo bez ogranicze?. Korzystali z dmuchanych zamkw, autodromw. Mogli wspina? si? na ?ciance, zwiedza? mini zoo. Wsplnie uczyli si? piosenek i ta?cw india?skich, a na zako?czenie szukali skarbw ukrytych w pobliskiej rzeczce. Podziwiali pokazy kaskaderskie i napad na bank. Po powrocie do O?rodka d?ugo jeszcze wspominali ten dzie?.

Koloni?ci mieli okazj? przep?yn?? si? statkiem PIRAT po Morzu Ba?tyckim oraz odby? spotkanie z prawdziwymi piratami w Reducie Solnej. Do?wiadczyli tam prawdziwego chrztu pirackiego, brali udzia? w r?nych konkurencjach sprawno?ciowych oraz uczyli si? ?piewanie pirackich piosenek szant.

Dzieci mia?y rwnie? okazj? sprawdzi? swoj? odwag? i umiej?tno?ci w Parku Linowym. Ka?dy mg? zdecydowa?, na jak? tras? chce pj??, a jednocze?nie zbada? poziom swojej wytrwa?o?ci i l?ku przed wysoko?ci?. Nie nale?y zapomina? o Magiku, ktry swoim wyst?pem zafascynowa? i zarazi? entuzjazmem spor? cz??? uczestnikw. Jeszcze po wyst?pie koloni?ci d?ugo wspominali i powtarzali sztuczki, jakich nauczyli si? na pokazie.

Oprcz atrakcji zapewnionych przez Organizatora nie zabrak?o te? r?nych konkursw i rozgrywek sportowych m.in. Mini Playback Show, Mam Talent, Konkurs Piosenki Kolonijnej, Konkurs Plastyczny, Koloniada. Z wielkim zapa?em uczestniczyli w dyskotekach, na ktrych uczyli si? ta?cw integracyjnych m.in. Chcocolate i Hey Baby. Wszyscy brali udzia? w Balu Przebiera?cw, Grze Terenowej i Chrzcie. Nie zabrak?o te? ch?tnych na ?luby Kolonijne. Z turnusu na turnus zwi?ksza?a si? liczba osb, chc?cych zawrze? t? kolonijn? wi??. U?atwi?a to na pewno dzia?aj?ca na kolonii poczta kolonijna, ktra cieszy?a si? du?? popularno?ci?.

Czas umila?o nam pla?owanie oraz k?piele w morzu pod okiem ratownika i wychowawcw. Gry i zabawy na pla?y by?y rwnie? atrakcj?, jak? zapewnili nam opiekunowie konkurs pi?ki no?nej, wy?cigi rz?dw, konkurs rze?by z piasku to tylko niektre z nich.

Jednak wszystko si? ko?czy, co si? zaczyna, ko?czy si?

I my rwnie? musieli?my si? po?egna? i zako?czy? ten mi?y czas. Jedna z wychowawczy? przygotowa?a prezentacj?, przedstawiaj?c? najciekawsze momenty z naszej kolonii.

Zwyci?zcy konkursw przypomnieli nam swoje wyst?py, by?y podzi?kowania, ?yczenia oraz wsplne ?piewanie piosenki Ale to ju? by?o . Na zako?czenie tego pi?knego wieczoru poszli?my nad morze, aby wsplnie wypu?ci? lampion szcz??cia. Mia? on nam zapewni? powodzenia w nadchodz?cym roku szkolnym i kolejne spotkanie w takim samym gronie.

Dzi?kujemy Kochani Koloni?ci za Wasz? obecno??,

Za u?miechy, mi?e s?owa.

Za rado?ci, za zaanga?owanie,

Aktywno?? i ch?? zabawy.

Do zobaczenia za rok!

 

ZAPROSZENIE

Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarz?dowych

w Ole?nicy prowadzony przez Fundacj? ?wiat z U?miechem

serdecznie zaprasza na

Forum Organizacji Pozarz?dowych powiatw ole?nickiego i o?awskiego

pod tytu?em:

Jak oswoi? wolontariusza?

Jelcz Laskowice, dnia 27 maja 2014 r. (wtorek), godz. 17:00

miejsce:

Urz?d Miasta i Gminy Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

sala konferencyjna na 1 pi?trze

Program Forum:

16:50 - 17:00 Rejestracja uczestnikw

17:00 - 17:05 Powitanie i przedstawienie programu forum

17:05 - 18:50 Jacek Bednarek - prezes Stowarzyszenia Nowa Rodzina - Jak oswoi?

wolontariusza - wprowadzenie do tematu

18:50 - 19:10 Wojtek Staniewski stowarzyszenie TRATWA wprowadzenie do dyskusji

19:10 - 19:40 Dyskusja

19:40 Podsumowanie i zako?czenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Forum poczt? elektroniczn? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie nr 600961384.

 
Więcej artykułów…