Get Adobe Flash player

W 14 DNI DOOKO?A DOLNEGO ?L?SKA

W okresie od 30.07.2011r. do 12.08.2011r. w miejscowo?ci Lewin K?odzki w O?rodku Wypoczynkowym Maria odby?a si? 14 dniowa kolonia dla polskich dzieci mieszkaj?cych poza granicami naszego kraju tj. w Bristolu i Preston. Uczestnikami koloni byli tak?e dzieci z woj. dolno?l?skiego tj. z Wroc?awia oraz zachodniopomorskiego tj. Gminy Ko?baskowa. Kolonia zosta?a dofinansowana przez Kancelari? Senatu oraz Gmin? Ko?baskowo.

W czasie kolonii by?o zorganizowanych wiele wycieczek po Dolnym ?l?sku (Wroc?aw, Kudowa Zdrj, Polanicy Zdrj, Z?oty Stok, Wambierzyce, ?widnica, Szklarska Por?ba oraz Karpacz). Uczestnicy kolonii z Anglii poznawali j?zyk polski, kultur? polski oraz regionu Dolnego ?l?ska. By?o tak?e zorganizowanych wiele zabaw i gier zespo?owych podczas, ktrych wszyscy bawili si? ?wietnie. Najwa?niejszym dla wszystkich uczestnikw kolonii by?o nawi?zanie przyja?ni polsko angielskiej. Prze?ywanie wsplnych przygd ,chwil rado?ci zacie?ni?o wi?zy pomi?dzy dzie?mi, na pewno spotkaj? si? za rok !

 

W dniu 04.11.2010r. w Dolno?l?skim Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla organizacji pozarz?dowych powiatu ole?nickiego odby?o si? szkolenie na temat nowelizacji Ustawy o Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego i Wolontariacie. Najwa?niejsze zmiany w regulacjach prawnych dotycz?ce w/w ustawy zosta?y omwione przez Dyrektora Wydzia?u Wsp?pracy z Organizacjami Pozarz?dowymi Dolno?l?skiego Urz?du Marsza?kowskiego Pani? Wiolett? Matysek Szumilas oraz pracownika Wydzia?u Wsp?pracy z Organizacjami Pozarz?dowymi Dolno?l?skiego Urz?du Marsza?kowskiego Pana Andrzeja Stachowiak.

Więcej…

 

W okresie wakacji 2009r. Fundacja ?wiat z U?miechem zorganizowa?a wypoczynek letni dla ok. 800 dzieci i m?odzie?y z terenw wiejskich, pochodz?cych z rodzin o niskich dochodach oraz z rodzin dotkni?tych powodzi?.

Wypoczynek zosta? zorganizowany nad morzem w miejscowo?ciach: Ch?apowo ko?o W?adys?awowa, w Mi?dzywodziu, w ?ebie oraz w grach w Lewinie K?odzkim. G?wn? misj? podczas pobytu uczestnikw na kolonii by?o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb 4 posi?ki dziennie, poczucia w?asnej warto?ci, rozwijanie zainteresowa?, talentw, poniewa? na co dzie? do?wiadczaj? niezawinionych problemw ubstwa i jego skutkw. Uczestnicy kolonii zostali zaopatrzeni w bielizn? osobist?, odzie? oraz przybory toaletowe. Wi?kszo?? z nich przyjecha?o na koloni? z jedn? letni? koszulk? i jedn? par? spodni. Podstawowym celem by?o tak?e rozbudowanie r?nych zainteresowa? w?rd uczestnikw. Dzieci i m?odzie? ch?tnie bra?a udzia? w zaj?ciach warsztatowych tj. w nauce j?zyka angielskiego poprzez zabaw?, ta?ce integracyjne, muzyk?, sport, warsztaty plastyczne i inne.

Więcej…