Get Adobe Flash player

I Forum organizacji pozarz?dowych powiatu o?awskiego

Lokalny Inkubator NGO w O?awie w dniu 22 listopada 2012r. w Starostwie Powiatowym w O?awie zorganizowa? I powiatowe Forum organizacji pozarz?dowych, ktrego tematem by?o Rozwj organizacji pozarz?dowych i tworzenie partnerstw.

Udzia? w forum wzi?li przedstawiciele organizacji pozarz?dowych powiatu o?awskiego a tak?e przedstawiciele JST tj. Pani Joanna Kruk Gr?ziak Wicestarosta powiatu o?awskiego, Pan Kazimierz Putyra Burmistrz Miasta Jelcz Laskowice, Pan Piotr Stajszczyk Zast?pca Burmistrza Jelcz Laskowice oraz go?ciem specjalnym by?a Pani Wioletta Matysek Szumilas Radna Sejmiku Wojewdztwa Dolno?l?skiego.

W trakcie spotkania zosta?y mi?dzy innymi przedstawione oczekiwania organizacji pozarz?dowych wobec samych siebie i JST oraz oczekiwania w?adz lokalnych wobec organizacji pozarz?dowych.

Uwa?amy, ?e to nasze spotkanie by?o wymian? kontaktw, do?wiadcze? i pomys?w na lepsz? wsp?prac? pomi?dzy organizacjami a samorz?dami.

Przedstawiciele organizacji pozarz?dowych uczestnicz?cych w forum jednog?o?nie zaproponowa?y, aby spotkania takie odbywa?y si? cykliczne. W ramach tych spotka? pragniemy dzieli? si? do?wiadczeniem i korzysta? z wiedzy innych oraz b?dziemy podejmowa? wsplne dzia?ania na rzecz powiatu o?awskiego. Pierwsze spotkanie mamy zaplanowane ju? w pierwszej po?owie grudnia 2012.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarz?dowe jak i wolontariuszy do wsplnego dzia?ania.

 

Dzieci i m?odzie? ze szk? podstawowych i gimnazjum z gmin: Paszowice, Kowary, W?dro?e Wielkie, Bolkw, Jawor, M?ciwojw, Janowice Wielkie oraz M?cinka wypoczywa?y w O?rodku Wczasowym Conrad w Ko?obrzegu, w ktrym realizowany by? program prozdrowotny promuj?cy zdrowy i aktywny tryb ?ycia B?d? aktywny i zdrowy. Pobyt kolonistw sfinansowany zosta? przez Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu. ??cznie z wypoczynku skorzysta?o 92 uczestnikw, ktrzy w czasie kolonii zwiedzili: Muzeum minera?w, Muzeum Or??a Polskiego, Muzeum - Okr?t wojenny W?adys?awowo i latarni? morsk?. Koloni?ci zobaczyli ko?obrzesk? muszl? koncertow?, przeszli przez molo, wzi?li udzia? w teatrze z aktorami w przedstawieniu Ksi??niczka na ziarnku grochu. Najlepsz? frajd? dla uczestnikw by?o wzi?cie udzia? w ?eglarskich zabawach oprawionych muzyk? folkow? i szantami w forcie obronnym - pozosta?o?ci twierdzy ko?obrzeskich. Tam ka?dy mg? sprbowa? swych si? w r?nych marynarskich konkurencjach sprawno?ciowych. Na kolonii go?cili tak?e muzycy z programem Weso?y poci?g, gdzie rado?nie i tanecznie poznali?my kultur? i ta?ce charakterystyczne dla r?nych pa?stw Unii Europejskiej. Czas pobytu na kolonii urozmaicony by? rwnie? innymi atrakcjami takimi jak: pla?owanie i k?piel w morzu pod okiem ratownika, rejs po morzu statkiem wycieczkowym Pirat, nauka piosenek kolonijnych, warsztaty taneczne, zabawy integracyjne, gry sportowe, dyskoteki, ogniska oraz r?nego rodzaju konkursy. Dzieci i m?odzie? mi?o wspominaj? pobyt na kolonii.

 


W czasie tegorocznychwakacji nasze morze odwiedz? koloni?ci z Kanady, Bristolu i Liverpoolu. Dzieci b?d? cieszy?y si? s?o?cem w nadmorskiej miejscowo?ci - ?ebie. Profesjonalnie przygotowana kadra opiekunw zapewni uczestnikom dni pe?ne zabawy, ciekawe wycieczki oraz wieczory pe?ne ?piewu i ?miechu. Dzieci odwiedz? ruchome wydmy,za?yj? kapieli w morzu, poznaj? tutejsze obyczaje. Nie b?dzie czasu na nud?! Kolonijne dyskoteki, szereg ?wietnych zabaw oraz du?o ciekawych miejsc ju? czekaj? na kolonistw z Kanady iAnglii.

Kolonia dla uczestnikw zamieszkuj?cych pozagranicami naszego kraju zosta?a sfinansowana przez Kancelari? Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kiedy ?mieje si? dziecko- ?mieje si? ?wiat

Janusz Korczak

W tym roku wakacje dla dzieci i m?odzie?y w wieku 7 16 lat zostan? zorganizowane nad morzem w miejscowo?ci: Ko?obrzeg - kolonia z programem prozdrowotnym promuj?cym zdrowy i aktywny tryb ?ycia, Mi?dzywodzie - kolonia z programem turystyczno krajoznawczym pt. ?miej si?, zwiedzaj i poznawaj oraz kolonia z programem prozdrowotnym promuj?cym zdrowy i aktywny tryb ?ycia, ?eba - kolonia z programem Wakacje z przygod? na polskiej ziemi oraz w grach sto?owych w miejscowo?ci Lewin K?odzki - kolonia z programem turystyczno krajoznawczym. Ponadto w terminie od 08.08.2012r. do 18.08.2012r. b?dzie zorganizowana kolonia poza granicami kraju w miejscowo?ci Bristol w Wielkiej Brytanii - kolonia z programem Przyja??.

 

Szko?a Podstawowa w Godziszowie jest ma?? wiejsk? szk?k? istniej?c? 20 lat w Gminie Nowogrodziec. Posiada sal? gimnastyczn?, plac zabaw oraz zaplecze gospodarcze. W bie??cym roku szkolnym (2011/2012 ) ucz?szcza do niej 52 uczniw. W dniu 6 grudnia bie??cego roku do Szko?y przyby? ?wi?ty Miko?aj aby przekaza? paczki ze s?odyczami wszystkim uczniom.

Natomiast w dniu 7 grudnia 2011r. dzi?ki dofinansowaniu Fundacji ?wiat z U?miechem w Ole?nicy wszyscy uczniowie z klas 0 - III oraz dzieci z oddzia?u przedszkolnego (5 - 6 latki) skorzystali z wyjazdu do Sali Zabaw Bajtu? w Lubaniu. Jest to centrum rozrywki i zabaw dla dzieci w wieku od roku do 12 lat. Na przestrzeni 300m2 znajduj? si? tam mi?dzy innymi: baseny z pi?eczkami, zje?d?alnie, ma?pi gaj, r?ne pojazdy, gry oraz trampolina. Celem wyjazdu by?o rozwijanie sprawno?ci ruchowej dzieci, dobra zabawa w ciekawym miejscu. Mi?o i aktywnie dzieci sp?dzi?y tam czas.

 
Więcej artykułów…