W dniu 04.11.2010r. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno – Doradczym dla organizacji pozarządowych powiatu oleśnickiego odbyło się szkolenie na temat nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczące w/w ustawy zostały omówione przez Dyrektora Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Panią Wiolettę Matysek – Szumilas oraz pracownika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Pana Andrzeja Stachowiak.

Ustawa ta ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a zmiany w jej zapisach otwierają nowe możliwości, dlatego też zostały omówione takie zagadnienia jak:

  1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
  2. Rozszerzenie sfery zadań publicznych. Nowe obszary zagadnień, w których można realizować zadania publiczne to m.in. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania adresowane do osób w wieku emerytalnym.
  3. Formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
  4. Programy współpracy.
  5. Zlecenie realizacji zadań publicznych.
  6. Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W szkoleniu uczestniczyło 25 przedstawicieli z organizacji pozarządowych z powiatu oleśnickiego, którzy aktywnie włączali się do dyskusji.

Podsumowując owocne szkolenie Pani Wioletta Matysek – Szumilas zasugerowała uczestnikom szkolenia, by w pierwszej kolejności określić priorytety i obszary wspólnej pracy środowiska pozarządowego i administracji lokalnej a następnie zorganizować kolejne spotkanie w celu wybrania przedstawiciela spośród organizacji pozarządowych, który będzie reprezentował organizacje przed administracją lokalną. Zachęcała także do wypracowania narzędzi wspomagających komunikację pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi np. tworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, tworzenie Punktów Doradczych, branie udziału w Komisjach Konkursowych.

Spotkanie okazało się cenną formą nabywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.