Get Adobe Flash player

Pobierz ofert? wPDF

 

 

 

Fundacja ?wiat z U?miechem wraz z Niepublicznym Przedszkolem "U Kubusia Puchatka" w Ole?nicy realizuje w dniach 4 stycznia - 8 marca 2018 roku program Mali Mistrzowie Lodowiska, wsp?finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach "Upowszechniania sportw zimowych".

 

Nasze dzia?ania

Fundacja ?wiat z U?miechem w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego prowadzi Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno- Doradczy (DPKD) dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych w Ole?nicy i w O?awie. Nasz DPKD zlokalizowany jest w Ole?nicy przy ul. Kopernika 6 oraz w O?awie przy ul. Brzeskiej 9/4. Doradcy wspieraj? przedstawicieli organizacji pozarz?dowych, grup nieformalnych oraz osoby, ktre chc? dzia?a? w III Sektorze. Udzielamy bezp?atnie doradztwo/konsultacje w zakresie zak?adania organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania ?rodkw na dzia?alno?? organizacji, rozliczanie dotacji ze ?rodkw zagranicznych lub krajowych oraz elementy ksi?gowo?ci tj. sprawozdania merytoryczne i finansowe, bilanse itp. DPKD w Ole?nicy z fili? w O?awie organizuje spotkania, szkolenia, warsztaty dla organizacji pozarz?dowych, m?odzie?y, ktra ch?tnie uczestniczy w r?nych dzia?aniach na rzecz spo?eczno?ci lokalnej.

Nasza Fundacja prowadz?ca Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ole?nicy z filia w O?awie we wsp?pracy z innymi organizacjami zorganizowa? w czasie tegorocznych wakacji dla dzieci i m?odzie?y r?nego rodzaju gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu.

Fundacja ?wiat z U?miechem, prowadz?ca DPK-D w Ole?nicy z fil? w O?awie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ole?nicy w roku 2016 prowadzi tak?e Punkt Nieodp?atnej Pomocy Prawnej w Twardogrze. Nieodp?atna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowi?zuj?cym stanie prawnym, o przys?uguj?cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj?cych na niej obowi?zkach,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi?zania jej problemu prawnego,
  • pomocy w sporz?dzeniu wymagaj?cego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezb?dnym do udzielenia pomocy, z wy??czeniem pism procesowych w post?powaniach przygotowawczym lub s?dowym i pism w post?powaniu s?dowo-administracyjnym,
  • sporz?dzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztw s?dowych lub o ustanowienie pe?nomocnika z urz?du.

DPK-D przygotowuje si? rwnie? do zorganizowania forum dla organizacji pozarz?dowych z terenu powiatu ole?nickiego i o?awskiego. Forum odb?dzie si? 8 grudnia 2016r. w Ole?nicy. Bli?sze informacje podamy w p?niejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do punktu w:

  • Ole?nicy, ul. Kopernika 6: poniedzia?ek godz. 9:00 do 12:00 oraz wtorek godz. 17:00 do 19:00
  • O?awie ul. Brzeska 9/4: poniedzia?ek godz. 17:00 do 20:00 oraz ?roda godz. 17:00 do 20:00

Zach?camy do wsp?pracy osoby dzia?aj?ce w sektorze organizacji pozarz?dowych.

Fundacja ?wiat z U?miechem
Tel. 605447234
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Więcej artykułów…