Fundacja Świat z Uśmiechem jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Celem statutowym Fundacji Świat z Uśmiechem jest działalność dobroczynna oraz charytatywno-opiekuńcza w sferze pożytku publicznego, polegająca w szczególności na:

  • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej;
  • wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z ubóstwa pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej a pochodzącej z rodzin ubogich w zdobyciu wykształcenia i zawodu;
  • organizacji wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych i ubogich;
  • wspieraniu działań przeciwdziałających patologiom wśród dzieci i młodzieży;
  • wspieraniu działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz ubogich, pomocy materialnej w sytuacjach losowych;