Get Adobe Flash player

JESTE?MY Z WAMI I DLA WAS

Fundacja ?wiat z U?miechem od stycznia bie??cego roku w ramach Dolno?l?skiej Sieci Doradztwa Pozarz?dowego prowadzi Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych w Ole?nicy i w O?awie. Koordynatorem Punktw jest Dolno?l?ska Federacja Organizacji Pozarz?dowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. W Punkcie wspieramy aktywnych obywateli zaanga?owanych na rzecz lokalnych spo?eczno?ci, uczestniczymy w lokalnym ?yciu NGO. Zarwno w Ole?nicy jak i w O?awie udzielane s? bezp?atne doradztwo/konsultacje w zakresie zak?adania organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania ?rodkw na dzia?alno?? organizacji oraz rozliczania dotacji ze ?rodkw zagranicznych lub krajowych.

Organizacje pozarz?dowe najcz??ciej przychodz? z problemem dotycz?cym sk?adania sprawozda? finansowych i merytorycznych, ktre nale?y z?o?y? w US. Cz?sto jest tak, ?e to od nas organizacje dowiaduj? si? o tym kiedy i gdzie nale?y z?o?y? sprawozdanie dodaje Agnieszka Gra?y?ska.

Ponadto organizacje pozarz?dowe oraz grupy nieformalne ch?tnie przychodz? o pozyskanie informacji o aktualnych konkursach na pozyskiwanie ?rodkw na dzia?alno?? organizacji a tak?e o pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu napisanych przez nich wnioskw mwi Sylwia Sendek.

W ramach DPKD organizujemy tak?e szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych. Je?li zg?osi si? organizacja pozarz?dowa, ktra chcia?aby aby zorganizowa? szkolenie czy warsztaty na konkretny temat to podejmujemy dzia?ania aby szkolenie czy warsztat si? odby?o.

Nasze wsparcie kierowane jest do wszystkich osb, ktre anga?uj? si? w dzia?alno?? spo?eczn?.

Doradztwo/konsultacje mo?na uzyska?:

Ole?nica ul. Kopernika 6: poniedzia?ek godz. 9:00 do 12:00 oraz wtorek godz. 17:00 do 19:00

O?awa ul. Brzeska 9/4: poniedzia?ek godz. 17:00 do 20:00 oraz ?roda godz. 17:00 do 20:00

Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy osoby dzia?aj?ce w sektorze organizacji pozarz?dowych.

Fundacja ?wiat z U?miechem

Ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica

Tel. 605447234

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Fundacja ?wiat z U?miechem informuje, ?e podczas zbirki publicznej zgodnie z decyzj? nr 224/2013 z dnia 17 czerwca 2013r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 21 czerwca 2013r. do 31.12.2013r. zebrano 1.265.249,69 PLN (s?ownie: jeden milion dwie?cie sze??dziesi?t pi?? tysi?cy dwie?cie czterdzie?ci dziewi?? z?otych 69/100). ?rodki zosta?y wydatkowane na pokrycie kosztw przeszczepu p?uc w Klinice w Wiedniu podopiecznej fundacji oraz leczenie po przeszczepie i rehabilitacj?, a tak?e pobyt osoby towarzysz?cej w Wiedniu. Leczenie i rehabilitacja Pani Justyny jeszcze si? nie zako?czy?y, wi?c pozosta?e jeszcze ?rodki zgromadzone na koncie Fundacji b?d? nadal przeznaczane na ten cel.

Więcej…

 

W turnusie tym uczestniczy?o 55 dzieci z terenu Dolnego ?l?ska. Kolonia ta zosta?a sfinansowana przez Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu. Program kolonii zawiera? tytu? Ja i Ty bezpieczni w domu i w szkole my dodali?my bezpieczni w Ustroniu Morskim. Wychowawcy, ratownicy, kierownik kolonii i o?rodka oraz Pani piel?gniarka organizowali uczestnikom pogadanki, prelekcje zwi?zane z bezpiecze?stwem w o?rodku wypoczynkowym - jego terenie i poza nim, w domu, w szkole, w mie?cie i na wsi w kontaktach z nieznajomymi - Obcy mo?e by? gro?ny, w wodzie, na drodze, na ?cie?ce rowerowej. Koloni?ci z rado?ci? uczyli si? piosenek kolonijnych, brali udzia? w konkursach: Rze?ba z piasku, Pokazie mody na weso?o, Randka w Ciemno, Turniej wiedzy, Rozgrywkach sportowych, Mam talent. Inne atrakcje to: chrzest kolonijny, zabawy integracyjne w grupie kolonijnej, dyskoteki z innymi koloniami: Zielonej Gry i Zakopanego, poczta kolonijna. Wspaniale bawili?my si? w Western Parku w Ustroniu Morskim, gdzie poznali?my zwyczaje i kultur? Dzikiego Zachodu. Indianie uczyli nas ta?ca Cauntry, widzieli?my pokazy kaskaderskie i rewolwerowe, poznali?my histori? zwierz?t b?d?cych w mini zoo kowbojskim. Ch?tni mogli przejecha? si? k?adem lub konno. Odbyli?my piesz? wypraw? do starego lotniska Bagicz id?c promenad? przez Siano??ty, gdzie widzieli?my stare bunkry i hangary dla samolotw z czasw II wojny ?wiatowej. Podj?li?my wsp?prac? z Centrum Kultury w Ustroniu Morskim i uczestnicy naszej kolonii z zaanga?owaniem brali udzia? w warsztatach plastycznych i akwarelowych. Starsi koloni?ci obejrzeli film kinowy w amfiteatrze w Ustroniu Moraskim. Na tym turnusie obywa?y si? wycieczki rowerowe do latarni morskiej w G?skach trasa trudniejsza dla starszych kolonistw i do latarni morskiej w Ko?obrzegu wraz ze zwiedzeniem Muzeum Minera?w w Ko?obrzegu - trasa ?atwiejsza dla m?odszych. Ciekaw? atrakcj? by? Skansen Chleba w Ustroniu - koloni?ci mielili r?cznie ziarna pszenicy na m?k? i przygl?dali si? pracy mieszade? do wyrobu ciasta chlebowego, po czym przygl?dali si? dawnym wypiekom chleba. Poznali stare urz?dzenia gospodarstwa domowego zwi?zane z prowadzeniem domu, ich dzia?anie oraz przeznaczenie. Z wizyt? na naszej kolonii byli iluzjoni?ci Magik i wr?ka, ktrzy odkryli r?bek tajemnicy ?wiata magii, prowadzili konkursy z nagrodami dla kolonistw i dla wychowawcw. Oprcz tak wielu atrakcji ma?ego miasteczka Ustronie Morskie, chyba najwspanialsza by?a s?oneczna pogoda pozwalaj?ca na bezpieczne k?piele pod opiek? ratownikw w Ba?tyku. Uczyli?my si? te? robienia przemy?lanych zakupw, racjonalnego gospodarowania pieni?dzmi i pisania oraz wysy?ania kartek pocztowych. 14 dni kolonijnych bardzo szybko min??o, pozosta?y niezapomniane wspomnienia.

 

Fundacja ?wiat z U?miechem jest organizacj? pozarz?dow?, posiadaj?c? status organizacji po?ytku publicznego.

Celem statutowym Fundacji ?wiat z U?miechem jest dzia?alno?? dobroczynna oraz charytatywno-opieku?cza w sferze po?ytku publicznego, polegaj?ca w szczeglno?ci na:

  • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej;
  • wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z ubstwa pomocy dzieciom i m?odzie?y uzdolnionej a pochodz?cej z rodzin ubogich w zdobyciu wykszta?cenia i zawodu;
  • organizacji wypoczynku dla dzieci ze ?rodowisk patologicznych i ubogich;
  • wspieraniu dzia?a? przeciwdzia?aj?cych patologiom w?rd dzieci i m?odzie?y;
  • wspieraniu dzia?a? organizacji i instytucji zajmuj?cych si? dzia?alno?ci? na rzecz ubogich, pomocy materialnej w sytuacjach losowych;